Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Проекти на нормативни актове

  1. Проект на Наредба за допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови
  2. Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
  3. Проект за приемане на нова Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Братя Даскалови
  4. Проект за приемане на нова Наредба №3 ЗА ВОДЕНЕ НА РEГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
  5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
  6. Проект за приемане на нова Наредба №2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
  7. Проект за отмяна на разпоредби в Правилника за дейността на Общински съвет
  8. Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общинската собственост
  9. Проект за изменение на Правилника на Общински съвет
  10. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...