Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

 

Община Братя Даскалови в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги и правилника за неговото прилагане

О Б Я В Я В А:

От 24.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

„Асистентската подкрепа” е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент”.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

·         Заявление-декларация /по образец/;

·         Декларация съгласие за обработка на лични данни /по образец/;

·         Документ за самоличност (за справка);

·   Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);Медицински протокол на ЛКК (копие);Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

·         Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 8 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа, в изпълнение на Закона за социалните услуги и правилника за неговото прилагане се подават от 24.02.2021 г. в „Център за административно обслужване”, в сградата на Община Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа” могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com

 

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...