Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Покана за общо събрание на „МИГ Брезово, Братя Даскалови” на 25.01.2024 г.

                                                                                    

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИГ  Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.01.2024 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4, Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

  1.        Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2023 г.
  2.        Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2023 г. и публикуването му в ТР.
  3.        Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2024 г.
  4.        Вземане на решение за изменение на СВОМР на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
  5.        Други. 

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                                                                              

                  

Управителен съвет

12.01.2024 г.

                                    

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...