Важна информация за плащания на задължения към Отдел "Местни данъци и такси"

Дължимите суми може да заплатите по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК кл.Чирпан, IBAN: BG59UNCR76308400001201 и BIC: UNCRBGSF

Има осигурена възможност за извършване на картови плащания чрез инсталираното ПОС терминално устройство

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

44 14 00

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

44 21 00

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

44 22 00

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

44 23 00

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

44 24 00

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

44 25 00

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

44 28 00

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 34 00

ДРУГИ ДАНЪЦИ

44 37 00

ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ

44 40 00

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ

44 41 00

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО

44 42 00

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

44 43 00

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ

44 44 00

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

44 48 00

ДИВИДЕНТ

44 49 00

КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ

44 51 00

ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА

44 52 00

ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА

44 55 00

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

44 56 00

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ

44 57 00

ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ

44 58 00

ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

44 59 00

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

44 65 00

ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ

44 70 00

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

44 80 01

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

44 80 02

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

44 80 03

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

44 80 04

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ

44 80 05

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

44 80 06

ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ

44 80 07

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 80 08

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.

44 80 09

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

44 80 10

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

44 80 11

ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

44 80 12

ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ

44 80 13

ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

44 80 90

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

44 80 81

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------