Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Кмет на Община  /мандат 2015-2019 г./  ТУК

Кметове на кметства/мандат 2015-2019 г./  ТУК

Общински съветници /мандат 2015-2019 г./ ТУК